IMG01_0001

هدف از تاسیس هر موسسه، سازمان یا شرکت تجاری، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد. برای نیل به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید، هزینه های خود را کاهش داده و بر سود خود بیافزایند. یکی از مهمترین عوامل تولید در هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد. بهره وری در ساده ترین شکل آن بعنوان نسبت ستانده ها به داده ها یا بازدهی در نظر گرفته می شود. بهره وری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.در این مقاله به صورت خلاصه به تعاریف، تاریخچه، اهمیت بهره وری و همچنین بر اساس تحقیقات میدانی که در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران انجام شده، عوامل موثر در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. و نتیجه نشان می دهد که در مورد مقوله افزایش بهره وری نیروی انسانی، یک عامل را نمی توان در نظر گرفت و باید مجموعه ای از عوامل مد نظر قرار گیرند.

شما می توانید ادامه مقاله را در لینک داده شده دانلود و مطالعه نمایید.

مقاله رویکردهای افزایش بهره وری نیروی انسانی مجتمع معدنی سنگ آهن چاه گز ((دانلود))