مشاهده مطلب

      ۰۹ خرداد ۱۳۹۶      ۰             13662      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

تورم تولید کننده معدن یک درصد رشد یافت

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 95 نسبت به فصل پاییز، 2.8 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز آمار ایران گزارش داد: ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن گذشته، ﺑﻪ ﻋﺪد ۲۰۳٫۱ رﺳﻴﺪ. این رقم در فصل پاییز، ۱۹۷٫۵، بود.

همچنین شاخص قیمت تولید کننده فصل زمستان نسبت به ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (۲۰۱٫۳)، ۰٫۹ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در ۴ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۹۵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن) ۴٫۱- درﺻﺪ است ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم ۴ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ گذشته ( ۷- درصد)، اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ.

افزایش قیمت در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

در ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ۲٫۸ درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. به طوری که ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ۳٫۸ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ، از ﻋﺪد۱۹۱٫۱ ﺑﻪ ﻋﺪد ۱۹۸٫۳رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ۴٫۷ درﺻﺪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻫﻨﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻫﻨﻲ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۵ از رﻗﻢ ۲۵۱٫۰ ﺑﻪ رﻗﻢ ۲۶۲٫۷ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ۴٫۷ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ است.

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۵ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺲ ﺑﻪ رﻗﻢ ۶۹٫۰ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ۳٫۹ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ۶۶٫۴ ﺑﻮده

و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از آن ۰٫۱ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ۹۵ نیز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ است.

بنا به این گزارش، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۹۵، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻃﻼ و ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ بود. اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﮔﭻ، ﻓﺴﻔﺎت و ﮔﻮﮔﺮد، ﺻﺪف درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

منبع : پایگاه خبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: