chah3

مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران تا پایان آبان ماه از دو معدن چاه گز و میشدوان ۸۳۲ هزار و ۸۷۳ تن سنگ آهن استخراج و تولید کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال جاری ۴۷۴ هزار و ۲۳۸ تن سنگ آهن در چاه گز و ۳۵۸ هزار و ۶۳۵ تن سنگ آهن در میشدوان تولید شده است.

بنابراین گزارش در مجموع ۵۷۰ هزار و ۲۵۸ تن سنگ آهن از دو معدن چاه گز و میشدوان تا پایان آبان ماه سال جاری فروخته شده است.

از این میزان ۳۹۲ هزار و ۹۸۴ تن سنگ آهن چاه گز و ۱۷۷ هزار و ۲۷۴ تن سنگ آهن میشدوان بوده است.

گفتنی است مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران یکی از واحدهای زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و در استان یزد واقع شده است.