سنگ آهن آنومالی ۵a

بر اساس نتایج تخمینی ذخیره برای مجموع ذخایر قطعی و احتمالی کانسنگ آهن با عیار حد ۳۰ درصد و عیار میانگین ۳۹/۸۶ درصد بیش از ۱۸ میلیون تن می باشد و در مختصات جغرافیایی ۱۲ً ََِ۲۶َ َ ۵۵ شرقی و ۰۶ً ۴۶َ ۳۱ شمالی واقع شده است. سنگ آهن این آنومالی به صورت سه توده مجزا شرقی، مرکزی و غربی متمرکز گردیده است.

عملیات تجهیز و بهره داری از این آنومالی از اسفند سال ۱۳۹۰ شروع گردیده است و میزان کل استخراج بالغ بر ۲۶۶۲۷۵ متر مکعب بوده که میزان باطله برداری ۲۵۳۵۷۰ متر مکعب و حجم سنگ آهن استخراج شده ۱۲۷۰۵ متر مکعب می باشد.

در حال حاضر با توجه به عدم همخوانی بلوک مدل با توده واقعی، اکتشاف تکمیلی این آنومالی در حال پیگیری می باشد.

 

[tribulant_slideshow gallery_id=”4″]