مرکز آمار:

پارسال رشد اقتصادی بدون نفت ۶٫۳ درصد شد

به گزارش دوشنبه تارنمای مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به میزان ۶۷۳ هزار و ۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱...