- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

چرخش قیمت فولاد به نفع سنگ آهن

قیمت سنگ آهن در اثر قوت گرفتن فولاد روند صعودی پیدا کرد.
قیمت سنگ آهن دریایی در روز  جمعه در اثر تقاضای خریداران چینی برای مواد اولیه فولادسازی افزایش داشت.
پلتس قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد شمال چین را در روز جمعه ۶۴٫۳۵ دلار بر متریک تن CFR  ارزیابی کرد که ۱٫۰۵ دلار بر متریک تن نسبت به روز قبلش رشد داشت. مبادلات ماه پیش رو، آگوست همچنین ۱٫۳۵ دلار بر متریک تن در روز پنج شنبه رشد داشته و به ۶۳٫۶ دلار بر متریک تن CFR شمال چین رسید.
یک منبع اظهار داشت: قیمت فولاد به خصوص میلگرد، از افزایش قیمت سنگ آهن پیشی گرفت. بنابراین کارخانجات به آرامش نسبی دست یافته و تمایل بیشتری به خرید مواد اولیه دارند.
قیمت فیزیکی شمش فولاد تانگشان بدون تغییر به قیمت ۴۲۸٫۶۹ دلار بر متریک تن باقی ماند.