- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

پارسال رشد اقتصادی بدون نفت ۶٫۳ درصد شد

به گزارش دوشنبه تارنمای مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به میزان ۶۷۳ هزار و ۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱ هزار و ۳۷۵میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.
این رقم در سال ۱۳۹۴ با نفت ۶۲۱ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۰۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال بود که رشد ۸٫۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶٫۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ را ثبت کرد.
بر پایه این نتایج در سال ۱۳۹۵ رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۵، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۱٫۳و گروه خدمات ۷٫۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد کرد. رشد گروه صنعت بیشتر از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی ناشی شد.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیربخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب های ملی سال ۱۳۹۵، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده ها و اطلاعات آماری/حساب های ملی/جدول ها و سری زمانی/ حساب های ملی فصلی، قابل دسترسی است.
به گزارش ایرنا، درگاه ملی آمار به نشانی https://www.amar.org.ir/ در دسترس است.
تولید ناخالص داخلی بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام محصولاتی است که توسط همه مردم و شرکت‌های یک کشور تولید می‌شود.
نماگرهای تازه منتشر شد‌ه بانک مرکزی نشان می‌د‌هد‌ اقتصاد‌ ایران د‌ر ٩ ماهه پارسال بد‌ون نفت ۶٫۴ د‌رصد‌ رشد‌ کرد‌. تولید‌ ناخالص د‌اخلی سه ماهه سوم پارسال به قیمت‌های ثابت سال٩٠، ١۶٢۰ هزار میلیارد‌ ریال با نرخ رشد ۱۵٫۷‌ د‌رصد‌ بود‌. بر این مبنا تولید‌ ناخالص د‌اخلی بد‌ون نفت د‌ر این مد‌ت ١٢۴۰ هزار میلیارد‌ ریال با نرخ رشد‌ ۶٫۴ د‌رصد‌ ارزیابی شد‌.