مشاهده مطلب

      ۰۹ آبان ۱۳۹۱      ۰             691      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

با ابلاغ تفاهمنامه همكاري ميان دولت و بخش خصوصي ،  توسط  وزير صنعت ، معدن و تجارت ، ازاين پس سازمان هاي صنعت ،معدن وتجارت استانهاو شركتهاي تابعه، تصدي گري هاي قابل واگذاري خود را با هدف استفاده از نظر و توانمندي ها، تجارب تشكل هاي توليدي و تجارتي تخصصي ذيربط به بخش خصوصي خواهند سپرد.
به گزارش معدن نيوز ” مهدي غضنفري ” دراين ابلاغيه ، فراهم سازي امكان بهره مندي بخش خصوصي و تشكل ها از تسهيلات ، امكانات ، كمك هاي معنوي ، اعتباري و مالي قابل ارايه تسهيلات را مورد تاكيد قرار داده است .
تفاهمنامه همكاري  ميان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خانه صنعت ، معدن و تجارت مهرماه ماه  امسال به امضاي مشترك “محمد صادق مفتح ” قائم مقام اجرايي وزير و ” هادي غنيمي فرد” رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن وتجارت رسيد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت دراين ابلاغيه ، با تاكيد بر ضرورت حداكثر همكاري و مساعدت جهت اجرايي شدن مفاد اين تفاهمنامه  آورده است : طبق مفاد تبصره (۲) ماده (۱۵) بخش اقدامات مشترك اين تفاهمنامه بايد “كارگروه اجرايي راهبردي و همكاري هاي مشترك طرفين ” تشكيل و روند پيشرفت امور اجرايي مورد نظر را بررسي و به قائم مقام اجرايي وزير گزارش دهد.
تفاهمنامه همكاري مشترك شامل اهداف ، اقدامات مشترك ، اقدامات خاص خانه صنعت ، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي باشد ، تفاهمنامه چهارسال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفين براي مدت هاي مشابه قابل تمديد خواهد بود .
فرهنگ سازي و گسترش اعتقاد در كليه آحاد ملت مبني بر كرامت و حركت كار و تلاش ، سرمايه گذاري و احترام به سرمايه گذاران اعم از حقيقي و حقوقي كه درجهت اعتلاي توسعه اقتصادي و به ويژه توليد ملي فعاليت مي كنند ، برنامه ريزي و تدوين مشترك برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت و استراتژي توسعه صنعتي ، معدني و تجاري در استان ها و كشور با توجه به منابع موجود و اهداف كلي نظام و اسنادبالادستي و هم عرض ، هدايت و تمركز ظرفيت هاي موجود و آتي تشكل هاي توليدي وصادراتي و وارداتي در جهت ايفاي نقش موثرتر و مفيدتردر راستاي توسعه و پايداري توليد و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران ،معدنكاران ، صادر كنندگان و وارد كنندگان ازهدف هاي انعقاد اين تفاهمنامه است .
* فراهم سازي امكان حضور بخش خصوصي درمراكز تصميم گيري و تصميم سازي
همچنين همكاري در اجراي صحيح برنامه ها و قوانين مرتبط با صنعت ، معدن و تجارت ، فراهم نمودن امكان و شرايط حضور خانه در مراكز تصميم گيري و تصميم سازي وزارتخانه  و ساير مراكز و قوا ، فراهم نمودن آمار و اطلاعات دقيق و كاربردي روز آمد مورد نياز فعالان اقتصادي ، بكارگيري توانمندي وظرفيت هاي موجود براي انجام بهينه اهداف و شرح وظايف  مشترك طرفين در مسيرتوسعه وكارآمدي توليد ملي و تجارت داخلي و خارجي و توسعه اقتصادي ، ايجاد و گسترش كمي و كيفي تشكل هاي توليدي وتجارتي و خدماتي مربوط به آن ها با بهره گيري از اطلاعات تجارب، امكانات و تواتمندي هاي طرفين ،  توسعه و تقويت تشكل هاي اقتصادي مرتبط موجود كشور با همكاري و مساعدت طرفين از ديگر هدف هاي مورد توجه در اين تعامل مشترك است .
دو طرف به منظور نيل به اهداف مورد نظر اقدامات مشتركي را بايد انجام دهند كه از آن جمله مي توان به تدوين و اجراي نظام جامع صنعت ، معدن و تجارت كشور به منظور ساماندهي، نظم بخشي به فعاليت و تقويت تشكل هاي موجود و تشكل هاي
قابل تاسيس در حوزه توليد و تجارت و خدمات مورد نياز آنها ، استخراج ، توليد ، تحليل و به اشتراك گذاري آمار و اطلاعات روز آمد فعالان توليدي ، تجارتي ، صادراتي و وارداتي و تشكل هاي فعال مربوطه تا حد تشكيل انجمن ها و واحدهاي مستقل خدماتي مورد نياز از قبيل انجمن آمارگيران مستقل ، برنامه ريزي و اقدام مشترك جهت تسهيل شرايط ايجاد تشكل هاي توليدي ، صادراتي و وارداتي در چارچوب مقررات موجود اشاره كرد .
* تسيهل امكان ادغام تشكل هاي موازي
همچنين دو طرف قرار است در خصوص برنامه ريزي و اقدام مشترك جهت تقويت فعاليت و گسترش عضو گيري در تشكل هاي موجود و فعال سازي تشكل هاي غيرفعال ، تسهيل امكان ادغام تشكل هاي موازي در صورت مساعد بودن شرايط و توافق اعضاي آن ها ، كمك به بازسازي، نوسازي ، توسعه و ايجاد واحدهاي توليدي موجود و جديد داراي توجيه فني واقتصادي با رويكرد توليد محصولات باكيفيت و داراي قابليت صادراتي و نيز تقويت و ايجاد واحدهاي صادراتي تخصصي با همكاري تشكل هاي مربوطه ، برنامه ريزي و اقدام مشترك جهت شناسايي ، شكل گيري ، توسعه ، تقويت و ايجاد خوشه هاي توليدي وصادراتي ، شناسايي تصدي هاي قابل واگذاري وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خانه صنعت ، معدن و تجارت و تشكل هاي توليدي و تجارتي و واگذاري آنها وفق مقررات برنامه ريزي مشترك داشه باشند .
دراين تفاهمنامه تصريح شده ، تلاش در جهت ارتقاي جايگاه محصولات و خدمات بنگاه هاي اقتصادي ايراني به ويژه دستيابي به جايگاه شايسته براي شناسايي عنوان ” ساخت ايران ” در سطح بين الملل و مشاركت در اعتلاي جايگاه استاندارهاي توليد و خدمات ، كمك به انتقال فناوري هاي نوين به داخل كشور و ارتقاي دانش فني و مديريتي و رشد توليد فناوري داخلي و نيز ارتقاي جايگاه تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي ، بازبيني نقشه آمايش سرزميني توزيع و استقرار واحدهاي صنعتي ، معدني ، صادراتي و وارداتي كشور برحسب ظرفيت ها و مزيت هاي هرحوزه جغرافيايي ، همكاري در انتشار خبر و اطلاعات مرتبط ازطريق نشريات و پايگاه هاي اينترنتي طرفين و تبادل لينك در پايگاهي اينترنتي طرفين جزو اقدامات مشترك خواهد بود .
* تقويت ارتباط كارآمد بين دانشگاه و صنعت
زمينه سازي و انجام فعاليت هاي ترويجي و آموزشي مشترك درجهت اهداف تفاهمنامه از قبيل انتشار نشريات ، كتب ، جزوات ، تيزرها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و ساير اقدامات تبليغي و ترويجي و برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها دوره هاي آموزشي ، تورها و سفرهاي علمي و تحقيقاتي با استفاده از امكانات طرفين ، تقويت ارتباط بين بنگاهي وبين تشكلي در سطح ملي و فرامليتي ، تقويت ارتباط كارآمد بين دانشگاه و صنعت ، معدن و تجارت و ارايه نيازهاي توليد و تجارت به دانشگاه ها جهت ايجاد گرايش رشته هاي مختلف دانشگاهي براي امور توليدي ، زمينه سازي جهت ايجاد سازمان نظام مهندسي صنعت و تلاش براي تسريع در ايجاد “پنجره واحد ” خدمات مورد نياز فعالان اقتصادي در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سايرمراجع به گونه كه خدمات مذكور در كمترين زمان ممكن و با حداقل هزينه و ديوانسالاري به نسبت رقباي اقتصادي كشور به انجام رسد از ديگر اقدامات مشتركي  است كه بايد توسط وزارتخانه و خانه انجام شود.
* تشكيل كارگروه راهبردي همكاري مشترك
به گزارش معدن نيوز ، براساس يكي از تبصرهاياين تفاهمنامه ، تشكيل كارگروه راهبردي همكاري مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف است كه بايد حداكثر دو هفته پس از انعقاد تفاهمنامه تشكيل گردد و ماهانه يك جلسه برگزار كند .
تفاهمنامه امضا شده وظايف و تكاليفي را نيز برعهده خانه صنعت ، معدن و تجارت گذاشته  كه از آن جمله مي توان بررسي و شناسايي ظرفيت ايجاد تشكل هاي جديد در بخش هاي مختلف توليد و تجارت در حوزه هاي جغرافيايي مختلف و بررسي و شناسايي توانمندي هاي تشكل هاي موجود در بخش هاي مختلف توليد و تجارت در حوزه هاي جغرافيايي مختلف را مورد توجه قرار داد.
ايجاد بانك اطلاعات تشكل هاي توليدي و تجارتي كشور و روز آمد سازي آن ، انتشار و توزيع اخبار و اطلاعات دريافتي ازوزارتخانه بين تشكل هاي ذيربط بر حسب مورد و موضوع ، اعلام مراتب همكاري به خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت استان ها و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران جهت هر گونه همكاري لازم و اجراي مفاد تفاهمنامه در سطح استاني و ملي ازاقدامات مورد انتظاري است كه براي خانه در نظرگرفته شده است .
*تشكيل دبيرخانه كارگروه مشترك در قالب قوانين و مقررات
همچنين  برنامه ريزي و برگزاري جلسات مشترك عمومي و تخصصي خانه ها و تشكل هاي موضوع اين تفاهمنامه با وزارت و سايروزارتخانه ها و نهادهاي دولتي وفق موضوع و درخواست به منظور افزايش تعامل فيمابين و رفع مشكلات و رارايه راهكارها ، شناسايي مشكلات عمومي و خاص بنگاه هاي اقتصادي و تشكل هاي مربوطه و تهيه گزارش مبني بر جمع بندي و آسيب شناسي و تهيه پيشنهاد راه حل هاي احتمالي و ارايه به وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط ، شناسايي اولويت هاي سرمايه گذاري و معرفي به وزارت و سرمايه گذاران ، حكميت و كمك به رفع اختلاف بين فعالان اقتصادي و نيز تشكل هاي توليدي و تجارتي به عنوان اقدامات خانه صنعت ، معدن و تجارت مورد اشاره قرار گرفته است .
در خصوص اقدامات پيش بيني شده براي وزارت صنعت ، معدن و تجارت  نيز همكاري و ارايه مشاوره و آموزش هاي لازم به تشكل هاي مرتبط و صدور پروانه فعاليت طبق قوانين ومقررات جاري با عضويت و نظارت نمايندگان خانه در كميته ها و هيات هاي مربوطه ، همكاري و ارايه مشاوره و آموزش هاي لازم جهت تسريع در واگذاري ، تطبيق وضعيت بررسي كارشناسي ، صدور جواز و پروانه تاسيس وفعاليت و توسعه واحدهاي توليدي و تجارتي توسط خانه هاي استاني با همكاري تشكل هاي ذيربط واعضاي انها و خانه صعت ، معدن و تجارت جوانان ايران تا مرحله امضاي نهايي توسط وزارت با پيشنهاد كارگروه مشترك در قالب قوانين و مقررات مورد تاكيد قرار گرفته است .
همچنين مقرر شد به منظور تسهيل در ارتباط با خانه و تشكل ها دبيرخانه ارتباط با خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ايجاد مي گردد.
انعكاس مفاد تفاهم نامه به معاونت ها و سازمان ها و ادارات تابعه وزارتخانه جهت استفاده از نظر توانمندي ها و تجارب تشكل هاي توليدي و تجارتي تخصصي ذيربط، فراهم سازي امكان بهره مندي خانه و تشكل هاي موضوع اين تفاهمنامه ازتسهيلات ،امكانات ، كمك هاي معنوي اعتباري و مالي قابل ارايه ازجمله اقدامات مورد انتظار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است .
همچنين دراين تفاهمنامه همكاري از وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواسته شده تا در جهت كمك  به ارتقاي جايگاه خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت و تشكل ها با الزام فعالان اقتصادي مشمول اين تفاهمنامه به عضويت در آن ها ، اطلاع رساني عمومي ، اطلاعات ، بخشنامه ها و موارد نظير آن به تشكل هاي ذيربط ، دعوت از خانه و تشكل هاي اقتصادي جهت حضور در مذاكرات، ديدارها و كميسيون هاي مشترك اقتصادي با ساير كشورها حسب موضوع گام بردارد .

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: