مشاهده مطلب

      ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵      ۰             6409      اخبار معدن   Print This Post Print This Post

سرمایه گذاری ۱۹٫۸ هزار میلیارد ریالی در بخش معدن

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش آمارگیری از معادن در ﺣـﺎل ﺑﻬــﺮهﺑـﺮداری کشور در سال 93، میزان سرمایه گذاری در این بخش را 19.8 هزار میلیارد ریال اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گزارش مرکز آمار ایران درباره نتایج آمارگیری از معادن در ﺣـﺎل ﺑﻬــﺮهﺑـﺮداری کشور در سال 93 حاکیست: در ﺳﺎل مورد بررسی، 5355 ﻣﻌـﺪن درﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ که از این تعداد، 5199 ﻣﻌﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ (97.1 درصد) و 156 ﻣﻌـﺪن (2.9 درﺻﺪ) ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ.ﺖ. همچنین از اﯾﻦ میزان، ﻣﻌﺎدن «ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ»، «ﺳﻨﮓ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ» و «ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 1343، 808 و 808 ﻣﻌﺪن بیشترین ﺗﻌﺪاد را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدن نیز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی «ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی»، «ﮐﺮﻣﺎن»، «اﺻﻔﻬﺎن» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۵۲۸، ۴۳۸ و ۳۹۰ ﻣﻌﺪن ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
بر اساس ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎل ۹۳ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر طی این مدت، ۱۹ هزار و ۸۷۳ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل در ﻣﻌـــﺎدن در ﺣـﺎل ﺑﻬــﺮهﺑـﺮداری ﮐﺸــﻮر ﺳﺮﻣــﺎﯾﻪﮔـﺬاری اﻧﺠـــﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ که در ﺑـﯿﻦ حوزه های معدنی، ﻣﻌـﺎدن ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ، ﺳـﻨﮓ ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ و ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ۱۳۱۹۱، ۱۳۳۲ و ۱۱۶۲ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾـﺎل، ﺑـﯿشترین ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از رقم سرمایه گذاری شده در سال ۹۳، ﺳـﻬﻢ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ۵۹٫۱ درﺻﺪ (۱۱۷۳۶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل) و ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۴۰٫۹ درﺻﺪ (۸۱۳۷ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل) ﺑﻮده اﺳﺖ. همچنین، در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۱۰۹۷۳، ۲۹۵۳ و ۷۱۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.
از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری صورت گرفته، ۱۰۰۱۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ «ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت، اﺑـﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺎدوام»، ۳۴۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل «وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ»، ۱۰۹۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت (ﺑﺪون زﻣﯿﻦ)»، ۷۶۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل «ﺗﻮﺳﻌـﻪ و اﮐﺘﺸﺎف»، ۲۲۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل «ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات اداری»، ۲۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل «اﯾﺠﺎد راه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ»، ۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل «ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای» و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺪود ۷۲۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ «ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری» ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎل ۹۳ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۹۳ در کل ۹۷۵۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ۶۳۸۱۰ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل (۶۵٫۴ درصد) ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ۳۳۷۸۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل (۳۴٫۶ درصد) ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، «ﮐﺮﻣﺎن»، «ﯾﺰد» و «ﺧﺮاﺳﺎن» رﺿﻮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۳۵۴۰۴ ، ۲۶۲۴۰ و ۶۰۰۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش اﻓﺰوده ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﻌﺎدن «ﺳـﻨﮓ آﻫﻦ»، «ﺳﻨﮓ ﻣﺲ» و «ﺳﻨﮓ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۵۲۶۹۷، ۱۶۰۱۴ و ۶۴۰۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻮده اﻧﺪ.
ارزش ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۹۳، ۱۳۹ هزارو ۲۰۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﺎدن «ﺳﻨﮓ آﻫﻦ»، «ﺳﻨﮓ ﻣﺲ» و «ﺳﻨﮓ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۷۶۹۸۸، ۲۳۱۲۴ و ۸۲۶۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾـﻦ ارزش ﺗـﻮﻟﯿـﺪات ﺳﺎﻻﻧﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و نیز در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، «ﮐﺮﻣﺎن»، «ﯾـﺰد» و «ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی» ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۵۲۴۵۷، ۳۸۲۶۶ و ۸۶۳۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
۹۱هزار شاغل
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در مجموع ۹۱۸۶۹ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۹۳ در ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺸﻮر ﺑﻪﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ۲۱۳۷۲ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده، ۲۶۴۱۳ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ، ۴۴۰۸ ﻧﻔﺮ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦﻫﺎ، ۵۴۵۸ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، ۱۵۲۲۰ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻼن اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ۱۸۹۹۸ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻼن اﻣﻮر اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. افزون بر این، ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ۸۵ درﺻﺪ (۷۸۱۳۴ ﺷﺎﻏﻞ) و ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۵درﺻﺪ (۱۳۷۳۵ ﺷﺎﻏﻞ) ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﺎدن «ﺳﻨﮓ آﻫﻦ»، «ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ» و «ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۱۸۴۱۲، ۱۱۸۵۱ و ۱۱۲۵۵ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ۳ اﺳﺘﺎن «ﮐﺮﻣﺎن»، «ﯾﺰد» و «اﺻﻔﻬﺎن» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۱۹۱۰۷، ۱۱۷۶۰ و ۶۱۶۶ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: