- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

برگزاری جلسه کمیته عالی HSEE مجتمع

به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ؛ بازدید VIP اعضای کمیته عالی HSEE مجتمع از معدن سنگ آهن چاه گز و میشدوان شروع و پس از بررسی مسائل مغایر با الزمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انرژی، جلسه ای در راستای بهبود عملکرد HSEE مجتمع برگزار شد.

در این جلسه با بررسی صورتجلسه کارگروه مدیریت سبزف در خصوص بکارگیری مشاور برای اجرای سیستم مدیریت پسماند برنامه ریزی و در رابطه با اجرای سیستم آبیاری قطره ای سایت زاغیها جهت کاهش مصرف آب تصمیم گیری شد.

گفتنی است موارد عدم انطباق با قوانین HSEE در عملیات پیمانکاران نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.