- مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران - http://icep.ir -

ارزیابی برنامه نظام نهایی استاندارهای ۵S و ISO 10015 در مجتمع فلات مرکزی

به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران؛ آیین افتتاح برنامه نظام نهایی استاندارهای ۵S وISO 10015 با حضور مدیر، چند تن از معاونین مجتمع و نمایندگان ایزو در دفتر آهنشهر برگزار شد.

گفتنی است پس از آیین افتتاحیه و تبیین برنامه ها، نمایندگان ایزو جهت بررسی استانداردهای  ۵SوISO 10015  با حضور در واحدهای مختلف مجتمع این استانداردها را مورد ارزیابی قرار دادند.